top of page

Polityka prywatności - informacje o RODO

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie

Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Ze względu na zmiany w przepisach przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”) przekazujemy poniżej w 10 punktach informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, przez: Yes-t SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH Regina Chmiel  z siedzibą w Legnicy przy ulicy Pocztowej 7/30.

  1. Administratorem danych osobowych jest: Yes-t Szkoła Języków Obcych Regina Chmiel z siedzibą w Legnicy przy Pocztowej 7/30.

  2. Cel podania danych: Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail potrzebujemy, aby skontaktować się z osobą zainteresowaną zapisaniem się do Szkoły, celem przedstawienia jej oferty Szkoły lub poinformowania o wynikach wypełnionego na stronie internetowej testu kwalifikacyjnego, a gdy wyrazi zgodę, zapisania jej danych w rejestrze grupy osób, w której podejmie naukę języka. Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na przesłanie, oferty Szkoły, lub informacji związanych z funkcjonowaniem Szkoły, za pomocą: e-mail, SMS lub MMS. Staramy się, aby pierwszy kontakt z osobą, która przekazała w/w dane odbył się w rozmowie telefonicznej, w niej prosimy o wyrażenie zgody na w/w czynności. Oprócz w/w wymienionych danych możemy również przy zawieraniu umowy szkoleniowej poprosić o podanie adresu zamieszkania osoby podejmującej szkolenie celem wystawienia dla tej osoby faktury za szkolenie. Przekazanie takich danych regulują również: ustawa o rachunkowości i ustawy o charakterze podatkowym.

  3. Dane, które uczestnik szkolenia przekazał administratorowi danych przed 25 maja 2018 roku służą opisanym w pkt 2 celom jak i realizacji umowy szkoleniowej lub porozumienia ustnego mającego na celu realizację szkolenia. Dane te są objęte zasadami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , a także podlegają regulacji ustawy o rachunkowości i innym obowiązującym ustawą.

  4. Podanie danych jest dobrowolne.

  5. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście wyraża osoba chcąca zapisać się do Szkoły za pomocą strony internetowej lub przekazuje dane administratorowi w inny sposób, celem otrzymania oferty lub podpisania umowy z Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Regina Chmiel.

  6. Odbiorcami danych są w/w administrator danych, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, zatrudnieni przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.

  7. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Na głównej stronie Szkoły: www.yest.edu.pl znajduje się okno, w którym można odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.yest.edu.pl w zakładce kontakt, lub w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail: sekretariat@yest.edu.pl, lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie Szkoły w Legnicy przy ulicy Pocztowej 7/30.

  8. Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

  9. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych: Yes-t SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Regina Chmiel z siedzibą w Legnicy przy ulicy Pocztowej 7/30 tel: 76 862 40 89.

bottom of page